Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling door de pedagogisch medewerkers. Zij bieden hen  ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Wij gebruiken hiervoor het VVE programma ‘Startblokken’.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling.

Kinderen in een groep met leren om met  elkaar te spelen, te delen en van en met elkaar te leren. Hierdoor wordt van jongs af aan gewerkt aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de kinderen  Dit is van groot belang voor de rest van hun leven!

Een onderdeel van het  VVE programma is het observeren van de kinderen in hun ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers doen dit zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Op onze peuterspeelzaal gebruiken we hiervoor de observatiemethode ‘KIJK’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De KIJK observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, drie maanden na aanvang van de plaatsing, en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De KIJK-observatie van doelgroepkinderen wordt tweemaal per jaar ingevuld. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders.