Visie en schoolklimaat

Wij staan voor onderwijs dat ingericht is om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ons doel is dat zij met voldoende kennis en vaardigheden, hun eigen kwaliteiten en vol zelfvertrouwen kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving.

De christelijke normen en waarden hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Respect hebben voor een ander, een andere cultuur, religie of leefwijze is een belangrijke pijler. Regelmatig vieren wij samen feest en staan we stil bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. We geven onze kinderen de christelijke tradities en achtergronden mee, tevens is er aandacht voor andere levensbeschouwingen.

Kwaliteit

Als school willen wij natuurlijk kwaliteit bieden. Daarom worden wij, net als alle scholen van Nederland, bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteur beoordeelt de school op allerlei terreinen. Het rapport van de inspecteur is te lezen op de site van inspectie: www.onderwijsinspectie.nl/zoekscholen. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe ouders tegen onze school aankijken. Dat peilen we regelmatig d.m.v. een ouder-tevredenheidsonderzoek.

Schoolklimaat

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Toch hebben we allemaal met elkaar te maken. Soms kunnen mensen over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden met respect voor een ieders standpunt. Zo is het klimaat op onze school. Zo gaan we ook als leerkrachten met ouders en leerlingen om. Op die manier krijgt het kind de warmte en beschutting die het nodig heeft. Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben behoefte aan duidelijkheid. De ervaring leert dat warmte, beschutting en duidelijkheid de kinderen een gevoel van veiligheid geven dat zij nodig hebben om optimaal het onderwijs te kunnen volgen.

Een veilige school

Om invulling te geven aan het begrip “veilige school” hebben we het één en ander met elkaar afgesproken. Zo is er op school een veiligheidsplan dat door de MR is aangenomen en dat op de Website staat. Voor de kinderen wordt dit veiligheidsplan regelmatig vertaald in afspraken en gedragsregels die zij ook begrijpen. Belangrijkste regel is echter: iedereen moet zich veilig kunnen voelen.
– Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie, ouders en leerlingen gaan respectvol met elkaar om: Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, (seksuele) geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
– Iedereen zorgt dat de school er ordelijk en gezellig uit ziet. Vanzelfsprekend heeft het personeel daarin een voorbeeldfunctie.
– Er is een werkgroep gedrag. Deze werkgroep neemt de gedragsregels onder de loep. Regels die weer aangescherpt moeten worden, worden met de kinderen geoefend. Ook komen vanuit deze werkgroep initiatieven om vooral preventief te werken aan goed gedrag.
– Iedereen gaat zorgvuldig om met eigendommen van een ander.
– Tijdens schoolgebonden activiteiten zoals schoolkamp, sporttoernooien en excursies gelden dezelfde regels als in de schoolsituatie.
– Lichamelijk-, verbaal- en non-verbaal geweld is niet toegestaan.
– In het schoolgebouw en op het schoolplein wordt niet gerookt.
– Honden zijn op het plein niet toegestaan.

Pesten

Pesten is het gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en tot gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of buitengesloten voelt. Pesten wordt door ons niet getolereerd. Kinderen moeten zich op school, op weg naar school en op weg naar huis veilig kunnen voelen. Het hanteren van schoolregels is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Mocht er zich pestgedrag voordoen dan spreken wij de kinderen daarop aan en stellen, indien noodzakelijk, de ouders op de hoogte.