Ouderbijdrage

Ouders betalen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. In overleg met de IKC-raad is de ouderbijdrage per kind vastgesteld. Deze bedraagt €30,- per kind. Voor de schoolreis wordt €25,- in rekening gebracht. Groep 8 is afwijkend. Zij betalen alleen de ouderbijdrage en een apart bedrag voor het schoolkamp (richtbedrag €55,-). Als leerlingen gedurende het schooljaar instromen, geldt een aangepast tarief. De ouderbijdrage komt ten goede aan alle leerlingen van Het Visnet.

Met deze bijdrage kunnen we vele activiteiten en initiatieven op school mogelijk maken.

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL09 INGB 0002 2635 47 t.n.v. schoolcommissie Het Visnet te Vlaardingen. Omschrijving: Voor- en achternaam van de leerling en de groep.

Welke activiteiten worden mogelijk gemaakt met de vrijwillige ouderbijdrage?

De activiteiten op Het Visnet, waaraan een belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt besteed zijn:

Sinterklaas Kinderboekenweek
Kerstviering Kerstdiner
Schoolreis Projectweek
Koningsspelen Visnetdag

Kamp groep 8

Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. De bestemming en het programma worden per schooljaar bepaald. De bijdrage vanuit ouders voor dit kamp wordt jaarlijks, met instemming van de IKC-raad vastgesteld.