Ouderbijdrage

Ouders betalen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. In overleg met de medezeggenschapsraad is voor het schooljaar 2017-2018 de ouderbijdrage per kind vastgesteld op € 55,- (voor leerlingen van groep 8 is dit € 35,-). Als leerlingen gedurende het schooljaar instromen, geldt een aangepast tarief. De ouderbijdrage komt ten goede aan alle leerlingen van Het Visnet. Met deze bijdrage kunnen we vele activiteiten en initiatieven op school mogelijk maken.

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL09 INGB 0002 2635 47 t.n.v. schoolcommissie Het Visnet te Vlaardingen. Omschrijving: Voor- en achternaam van de leerling en de groep.

Welke activiteiten worden mogelijk gemaakt met de vrijwillige ouderbijdrage?

De activiteiten op Het Visnet, waaraan een belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt besteed zijn:

Sinterklaas Kinderboekenweek
Kerstviering Kerstdiner
Schoolreis Projectweek
Koningsspelen Visnetdag

Schoolkamp

Groep 8 gaat aan het eind van hun laatste schooljaar op de basisschool drie dagen op schoolkamp. Hier vinden allerlei verrassende sport- en spelactiviteiten plaats. In het kamp zijn voldoende begeleiders aanwezig; naast de leerkrachten gaan soms ook een aantal ouders mee. De kosten voor het schoolkamp bedragen € 60 per kind.