Onderwijs

Op onze school wordt het systeem van leerstof-jaar-klassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de leerlingen. Soms kan een kind bepaalde vakken in een andere groep volgen passend bij zijn/haar niveau. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie naar het volgende leerjaar over. Het kind doorloopt in totaal acht volledige leerjaren op de basisschool.

Verander- en vernieuwingsactiviteiten

Onze speerpunten blijven lezen, rekenen en taal. We zijn gestart met het gebruik van tablets; de zogenaamde Snappet. De tablets worden met name ingezet voor het rekenen, spelling en begrijpend lezen. De kinderen doen na de instructie de verwerkingen op de tablets. Kinderen krijgen meteen feedback op wat ze hebben gedaan. Ook de leerkracht heeft elke moment zicht op de vorderingen van de kinderen. Snappet heeft een grote database, waardoor het mogelijk is om voor elk kind extra oefenstof klaar te zetten.

Spelend leren

Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt mogen ze op school worden toegelaten. Daarvoor hebben bijna alle kinderen op de peuteropvang of kinderopvang gezeten. De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang bij Het Visnet werken samen met de leerkrachten van groep 1/2. Met ontwikkelingsgerichte activiteiten ontstaat voor peuters spelenderwijs een doorgaande lijn naar de basisschool.

Uitgangspunt bij het onderwijs in de groepen 1 en 2 is het spelend leren. Door te spelen, leren kinderen de wereld om zich heen kennen en ontwikkelen ze zich. In de verschillende hoeken doen ze belangrijke leerervaringen op. Bijvoorbeeld meten in een bouwhoek, taal en rekenen bij het spel in de huishoek of winkel. Bij het buitenspelen en het spel in het speellokaal oefenen ze hun motoriek (rennen, fietsen), maar leren ze ook om te delen en samen te werken. Bij de jongste kinderen ligt het accent op het omgaan met elkaar, het wennen aan elkaar, het leren delen, het samenspelen, de regelmaat en de gewoontes op school. Bij de oudere kleuters worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Op het rooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden zoals voorbereidend rekenen, voorbereidend schrijven, verkeer, enz.

Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vormen van leren. De meeste vakken komen in samenhang met elkaar aan de orde aan de hand van een bepaald thema (b.v. de winkel, voorjaar of Sinterklaas).

Voor kinderen die problemen ondervinden bij het leren is speciale aandacht en soms zelfs een eigen leerlijn. Ook de leerling die snel de leerstof door heeft, krijgt extra aandacht.

Basisvaardigheden

De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Lezen

Bij jonge kinderen is vaak al interesse voor letters. Daarom hebben we een leeshoek in iedere kleuterklas. In groep 2 mogen kinderen leren lezen, maar in groep 3 start het leesonderwijs met de methode. We gebruiken de leesmethode “Veilig leren lezen” (vernieuwde versie). De methode Veilig Leren Lezen beschikt over veel extra materiaal en hulpmiddelen. Het digibord is daarbij onmisbaar. Het accent ligt in groep 3 vooral op het technisch lezen, dus foutloos in een juiste leestempo. In de hogere leerjaren komst steeds meer nadruk te liggen op het begrijpend en later op studerend lezen. Om het technisch lezen  op peil te houden gebruiken we vanaf groep 6 de methode “Lees maar door”. Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”. Ook willen we de kinderen liefde voor boeken bij brengen. Elke groep heeft een behoorlijke bibliotheek om op school te kunnen lezen. De kleutergroepen gaan elke 6 weken naar de stadsbibliotheek om boeken uit te zoeken en om het bibliotheekbezoek te stimuleren.

Taal

In de beginfase vormen taal, spreken, lezen, en schrijven nog een eenheid. Er is veel aandacht voor creatief taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Voor de taalontwikkeling van de kleuters gebruiken we o.a. de methode Schatkist. In de kleutergroepen werken we met Kinderklanken voor de woordenschatontwikkeling. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de iPad en de Appletv.In groep 4 beginnen we met de methode “Taal Actief”. In deze methode komen naast taal en spelling ook verschillende onderdelen van het lezen aan de orde.

Begrijpend Lezen

Vanaf groep 4 werken we met de Begrijpend Lezen methode “Nieuwsbegrip XL”.

Met deze methode worden de kinderen lees strategieën aangeleerd om teksten beter te kunnen begrijpen. Ook zit hier een onderdeel woordenschat in. Elke week maken kinderen thuis, of wanneer dat niet mogelijk is op school, op de computer hun huiswerk.

Schrijven

Voor het goed leren schrijven zijn ruimtelijke oriëntatie en soepele schrijfbewegingen noodzakelijk. Om dit te stimuleren wordt bij de kleuters de methode “Schrijfdans” gebruikt.  Na de oefeningen bij de kleuters ter voorbereiding op het schrijven werken we in groep 3,4,5 en 6 met de methode “Pennenstreken”.

Rekenen

We gebruiken in groep 3 t/m 8 de nieuwste versie van: “Wereld in getallen”. Bij deze methode wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijks leven: projecten over gewicht, meten, tijd, geld, omtrek, oppervlakte en inhoud. Een belangrijk onderdeel is het automatiseren. In de kleutergroepen vindt al voorbereidend rekenonderwijs plaats (teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip). Hierbij gebruiken wij de methode “Schatkist” en “Met sprongen vooruit”.

Godsdienst

De godsdienstlessen vinden meestal aan het begin van de dag plaats. We gebruiken de methode Trefwoord. Bovendien besteden we met name in de bovenbouw aandacht aan andere godsdiensten.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt twee maal per week plaats in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke week bewegingsonderwijs. Groep 5 heeft om de week zwemles. Alle kinderen doen met de gym- en zwemles mee. De kinderen hebben les van een vakleerkracht en worden door een leerkracht naar de gymzaal gebracht en weer opgehaald.

Verkeer

Het verkeersonderwijs in de kleutergroepen sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 4 t/m 8 gebruiken we het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.

Sociaal- emotionele vorming

We volgen de ontwikkeling van kinderen met Zien!,  een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Afgelopen jaar zijn alle kinderen ingevoerd in dit systeem.

Engels

In de groepen 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven met de digitale methode “Blink”.

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Het is voor kind en ouders vaak een grote overgang van het basisonderwijs naar het  voortgezet onderwijs. Het is vooral voor het kind erg belangrijk dat daarbij de juiste keuze gemaakt wordt. Door het volgen van de kinderen hebben we een goed beeld van de mogelijkheden van elk kind. In januari en februari gaan de kinderen van groep 8, om kennis te maken met de verschillende scholen, op bezoek bij een aantal scholen van voortgezet onderwijs. De gesprekken met de ouders, waarbij de ouders het onderwijskundig rapport met het schooladvies krijgen overhandigd, vinden in januari en februari plaats.

In april wordt een Centrale Eindtoets afgenomen. Deze eindtoets is niet meer leidend voor de keuze van een VO school. Leidend hierin is het advies van de basisschool. Er kan een bijstelling plaats vinden als de leerling grote vorderingen heeft gemaakt.