Onderwijs

Visie

Wij stellen onszelf als doel om kinderen zich zodanig te laten ontwikkelen dat ze niet alleen kansen voor zichzelf weten te creëren, maar ook voor de wijk en uiteindelijk de maatschappij. Onze kinderen leren dat naast parate kennis een goede samenwerking met anderen en verantwoordelijkheid nemen van belang zijn.

 

Missie

Op IKC Visnet willen wij daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Natuurlijk vinden wij het belangrijk goede opvang en onderwijs te geven, maar dat mag van iedere opvang en basisschool verwacht worden. Met goede opvang bedoelen we dat het kind zich veilig voelt en op ontdekking gaat. Met goed onderwijs bedoelen wij onderwijs dat ernaar streeft ieder kind te begeleiden tot optimale ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden.

Wat ons onderscheidt van andere scholen is dat wij een accent leggen op zelfredzaamheid, verbinding maken met anderen en je eigen valkuilen kennen en mee leren omgaan.

 

Kwaliteit van de medewerkers

Elke medewerker is zich bewust van de rol binnen het team en draagt actief bij door zijn/haar kwaliteiten in te zetten. D.m.v. collegiale consultaties worden talenten en vaardigheden gedeeld.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn middels expertgroepen actief betrokken bij de totstandkoming van beleid. Bestaand beleid wordt cyclisch geëvalueerd en het eigen handelen wordt hierop afgestemd.

De vaardigheden die van de kinderen verwacht worden kan de pedagogisch medewerker/leerkracht uitdragen en begeleiden.