Klachtenregeling

Klachtenregeling voor een veilig leer- en werkklimaat

Waar gewerkt wordt, kunnen soms ook dingen misgaan. Van fouten en misverstanden kunnen we leren, dus is het belangrijk dat we met elkaar in contact treden en ons inzetten om klachten serieus te nemen, recht te doen aan mensen en in de toekomst proberen misstanden te voorkomen. In onze klachtenregeling zijn onderlinge relaties het uitgangspunt. Deze relaties kunnen zijn tussen leerlingen en leerkrachten, tussen collega’s, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten en leidinggevende en ook relaties met anderen in de school, denk aan vrijwilligers. Het functioneren van leerlingen en collega’s wordt voor een groot deel beïnvloed door deze onderlinge relaties. Gedrag van de een (bedoeld of onbedoeld) kan door de ander als ongewenst of intimiderend ervaren worden. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van betrokkenen. Het is dan ook belangrijk dat ongenoegen kenbaar gemaakt kan worden.

Mevrouw Ronika Horlings is contactpersoon op CBS Het Visnet. Als contactpersoon zal zij niet de klachten behandelen, maar samen met u kijken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleider en eventueel vrijwilligers en andere betrokkenen op een goede manier afgehandeld. Als dit, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of als u niet tevreden bent over de afhandeling, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van UN1EK. 

Meldplicht en meldcode

Alle medewerkers van UN1EK hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan het College van Bestuur. Grensoverschrijdend gedrag door de leidinggevende dient direct gemeld te worden bij het College van Bestuur. Het college van bestuur  is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker – leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Lees meer informatie op de website van de overheid.

Verzekering en aansprakelijkheid

Als kinderen schade toebrengen aan eigendommen van school, dan worden de ouders aansprakelijk gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld ook als er een ruit sneuvelt.

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij activiteiten vanuit de locatie (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de locatie zelf als zij die voor de locatie actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de locatie of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de lesuren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in onderwijstijd ontstaat vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De locatie heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout en er tekort is geschoten in hun rechtsplicht.Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de verzekeraar vergoed.

Ten tweede is de locatie niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de lesuren of tijdens andere door de locatie georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. D e locatie zal in dit geval kunnen helpen om ouders met elkaar in contact te brengen, zodat zij het zelf via hun eigen verzekeringen kunnen regelen.

Wanneer ouders UN1EK aansprakelijk willen stellen, kunnen zij dit doen door middel van een schade aangifteformulier. Voor dit formulier kunt u terecht bij de directeur van de locatie. De verzekeringsmaatschappij zal verder zorgdragen voor de afhandeling van de claim.