Disclaimer

Doelstelling

Met deze website willen we informatie verstrekken over onze school.

 • De informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van het onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school al bezoeken als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
 • Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
 • Op de website bieden we de leerlingen en de medewerkers een platform aan om werkstukken / activiteiten / foto’s te laten zien via Internet aan medeleerlingen en familieleden en vrienden.
 • De website is een representatief product. Kwaliteit moet gewaarborgd zijn.

 Verantwoording

 • De website is grotendeels opgebouwd uit informatie verkregen uit de schoolgids en schoolplan.
 • Aanvullende informatie in relatie tot schoolse activiteiten kan op de website worden geplaatst.
 • De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen.

 Werkwijze

De site is ontworpen in opdracht van de school. De website kan zodanig worden ontwikkeld dat elke medewerker van de school de inhoud op de website op een eenvoudige wijze kan onderhouden. In andere gevallen wordt de site onderhouden door een daarvoor aangewezen persoon.

 • De medewerkers  van de school worden gestimuleerd om regelmatig foto’s en/of werk van de leerlingen digitaal aan te leveren voor publicatie op de site.
 • De directie van de school is er verantwoordelijk voor dat de websites daadwerkelijk wordt onderhouden door een webmaster.

Privacy

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids, waar melding gemaakt wordt van het bestaan van de website. Aangezien op de website werk en foto’s van leerlingen geplaatst kan worden, worden ouders via een artikel in genoemde schoolgids of via een artikel in de week- of maandbrief in de gelegenheid gesteld tegen publicatie bezwaar te maken. De webmaster verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens eraadpleegd als er werk of foto’s van kinderen op de website geplaatst wordt. Het werk of de foto’s van kinderen, waarop de ouders bezwaar maken, wordt dientengevolge niet op de website gepubliceerd. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt.

 • De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto’s, verhalen en links wordt omgegaan.
 • Bij de publicatie van foto’s of werk van kinderen zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld. Indien nodig (bijv. bij meerdere kinderen met dezelfde voornaam) alleen de eerste letter van de achternaam.
 • Pasfoto’s van de teamleden worden alleen geplaatst met toestemming van de betreffende leerkrachten.
 • Op de website wordt geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld..
 • Bij het on-line zetten van de week - of  maandbrief ziet de webmaster  hier nauwlettend op toe.

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de school en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande.  

De school besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van de school, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. 
De school aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de school. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 De school spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de school, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende.
De school zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.
De website van de school, evenals de websites naar welke middels de website van de school wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen